BMRB

Biological Magnetic Resonance Data Bank


A Repository for Data from NMR Spectroscopy on Proteins, Peptides, Nucleic Acids, and other Biomolecules
Member of WWPDB

BMRB Entry 1230

Title: Partial 1H NMR Assignments of the Escherichia coli Dihydrofolate Reductase Complex with Folate: Evidence for a Unique Conformation of Bound Folate

Deposition date: 1995-07-31 Original release date: 1995-07-31

Authors: Falzone, Christopher; Benkovic, Stephen; Wright, Peter

Citation: Falzone, Christopher; Benkovic, Stephen; Wright, Peter. "Partial 1H NMR Assignments of the Escherichia coli Dihydrofolate Reductase Complex with Folate: Evidence for a Unique Conformation of Bound Folate"  Biochemistry 29, 9667-9677 (1990).

Assembly members:
dihydrofolate reductase, polymer, 156 residues, Formula weight is not available

Natural source:   Common Name: E. coli   Taxonomy ID: 562   Superkingdom: Bacteria   Kingdom: not available   Genus/species: Escherichia coli

Experimental source:   Production method: not available   Host organism: Escherichia coli

Entity Sequences (FASTA):
dihydrofolate reductase: XXSLIAALAVXXXXXXXXXX XWXLXXXLXWFXXXTXXXXX IXXXHXWXXXXXXLXXXXXX ILXXXXXXXXXVTWVVXVXX AIXXXXXXXXXXVIXXXXXY XXFXXXAXXLYLTHIXXXXX XXXHFXXYXXXXWXXXFXXX HXXXXXXXHXXXFXIL

Data sets:
Data typeCount
1H chemical shifts242

Additional metadata:

  • Assembly
  • Samples and Experiments
  • Software
  • Spectrometers
  • Hide all

Assembly:

Entity Assembly IDEntity NameEntity ID
1dihydrofolate reductase1

Entities:

Entity 1, dihydrofolate reductase 156 residues - Formula weight is not available

1   XXSERLEUILEALAALALEUALAVAL
2   XXXXXXXXXX
3   XTRPXLEUXXXLEUXTRP
4   PHEXXXTHRXXXXX
5   ILEXXXHISXTRPXXX
6   XXXLEUXXXXXX
7   ILELEUXXXXXXXX
8   XVALTHRTRPVALVALXVALXX
9   ALAILEXXXXXXXX
10   XXVALILEXXXXXTYR
11   XXPHEXXXALAXXLEU
12   TYRLEUTHRHISILEXXXXX
13   XXXHISPHEXXTYRXX
14   XXTRPXXXPHEXXX
15   HISXXXXXXXHISX
16   XXPHEXILELEU

Samples:

sample_one:

sample_condition_set_one: pH: 6.8 na; temperature: 303 K

Experiments:

NameSampleSample stateSample conditions
not availablesample_onenot availablesample_condition_set_one

Software:

No software information available

NMR spectrometers:

  • unknown unknown 0 MHz

Related Database Links:

BMRB 1566 1567