BMRB

Biological Magnetic Resonance Data Bank


A Repository for Data from NMR Spectroscopy on Proteins, Peptides, Nucleic Acids, and other Biomolecules
Member of WWPDB

BMRB Entry 126

Title: Some structural features of the iron-uptake regulation protein

Deposition date: 1995-07-31 Original release date: 1995-07-31

Authors: Saito, Takeshi; Wormald, M.; Williams, Robert

Citation: Saito, Takeshi; Wormald, M.; Williams, Robert. "Some structural features of the iron-uptake regulation protein"  Eur. J. Biochem. 197, 29-38 (1991).

Assembly members:
iron-uptake regulation protein (Fur), polymer, 144 residues, Formula weight is not available

Natural source:   Common Name: E. coli   Taxonomy ID: 562   Superkingdom: Eubacteria   Kingdom: not available   Genus/species: Escherichia coli

Experimental source:   Production method: not available   Host organism: Escherichia coli

Entity Sequences (FASTA):
iron-uptake regulation protein (Fur): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXNHHXSAXDLYX XXXXXXXXXXLATVYXVLXQ FXXXXIVTXHXFEGGXSVFX LTXXHXHDHLXXXXXXXXXE FSDDSXXXXXXEIAAKHXIX LTNHSLYXYGHCAXXXXXXX XHAH

Data sets:
Data typeCount
1H chemical shifts271

Additional metadata:

  • Assembly
  • Samples and Experiments
  • Software
  • Spectrometers
  • Hide all

Assembly:

Entity Assembly IDEntity NameEntity ID
1iron-uptake regulation protein (Fur)1

Entities:

Entity 1, iron-uptake regulation protein (Fur) 144 residues - Formula weight is not available

1   XXXXXXXXXX
2   XXXXXXXXXX
3   XXXXXXXXXASN
4   HISHISXSERALAXASPLEUTYRX
5   XXXXXXXXXX
6   LEUALATHRVALTYRXVALLEUXGLN
7   PHEXXXXILEVALTHRXHIS
8   XPHEGLUGLYGLYXSERVALPHEX
9   LEUTHRXXHISXHISASPHISLEU
10   XXXXXXXXXGLU
11   PHESERASPASPSERXXXXX
12   XGLUILEALAALALYSHISXILEX
13   LEUTHRASNHISSERLEUTYRXTYRGLY
14   HISCYSALAXXXXXXX
15   XHISALAHIS

Samples:

sample_one:

sample_condition_set_one: pH: 8.4 na; temperature: 300 K

Experiments:

NameSampleSample stateSample conditions
not availablesample_onenot availablesample_condition_set_one

Software:

No software information available

NMR spectrometers:

  • unknown unknown 0 MHz